Tổng hợp ID Súng SAMP | ID Vũ khí SAMP | ID Gun SAMP

Tổng hợp ID Súng SAMP | ID Vũ khí SAMP | ID Gun SAMP

Preview ID ID Súng Tên Súng Synced Slot Thể Loại
00.png 0 Unarmed Yes 0 Melee
01.png 1 331 Brass knuckles Yes 0 Melee
02.png 2 333 Golf club Yes 1 Melee
03.png 3 334 Nite stick Yes 1 Melee
04.png 4 335 Knife Yes 1 Melee
05.png 5 336 Baseball bat Yes 1 Melee
06.png 6 337 Shovel Yes 1 Melee
07.png 7 338 Pool cue Yes 1 Melee
08.png 8 339 Kantana Yes 1 Melee
09.png 9 341 Chainsaw Yes 1 Melee
10.png 10 321 Purple dildo Yes 10 Melee
11.png 11 320 Short vibrator Yes 10 Melee
12.png 12 319 Long vibrator Yes 10 Melee
13.png 13 318 White dildo Yes 10 Melee
14.png 14 325 Flowers Yes 10 Melee
15.png 15 326 Cane Yes 10 Melee
16.png 16 342 Grenades Yes 8 Thrown
17.png 17 343 Tear gas Yes 8 Thrown
18.png 18 344 Molotov cocktail Yes 8 Thrown
19 Vehicle missile Yes Special
20 Hydra flare Yes Special
21 Jetpack Yes Special
22.png 22 346 9mm Pistol Yes 2 Pistols
23.png 23 347 Silenced pistol Yes 2 Pistols
24.png 24 348 Desert eagle Yes 2 Pistols
25.png 25 349 Shotgun Yes 3 Shotguns
26.png 26 351 Sawn-off shotgun Yes 3 Shotguns
27.png 27 350 Combat shotgun Yes 3 Shotguns
28.png 28 352 Micro Uzi (Mac 10) Yes 4 Sub-machine guns
29.png 29 353 Mp5 Yes 4 Sub-machine guns
30.png 30 355 Ak47 Yes 5 Assault rifles
31.png 31 356 M4 Yes 5 Assault rifles
32.png 32 372 Tec 9 Yes 4 Sub-machine guns
33.png 33 357 Country rifle Yes 6 Rifles
34.png 34 358 Sniper rifle Yes 6 Rifles
35.png 35 359 Rpg Yes 7 Heavy weapons
36.png 36 360 Heat seeking rocket Yes 7 Heavy weapons
37.png 37 361 Flame-thrower Yes 7 Heavy weapons
38.png 38 362 Mini gun Yes 7 Heavy weapons
39.png 39 363 Satchel charges No 8 Thrown
40.png 40 364 Detonator No 12 Special
41.png 41 365 Spray can Yes 9 Hand held
42.png 42 366 Fire extinguisher Yes 9 Hand held
43.png 43 367 Camera Yes 9 Hand held
44.png 44 368 Night vision Yes 11 Apparel
44.png 45 369 Thermal goggles Yes 11 Apparel
46.png 46 370 Parachute Yes 11 Apparel
47 Fake pistol Death reason
49 Vehicle Death reason
50 Helicopter blades Death reason
51 Explosion Death reason
53 Drowned Death reason
54 Collision Death reason
200 Connect Yes Connect
201 Disconnect Yes Disconnect

Hướng dẩn tất cả những thủ thuật mà tôi biết được . Hy vọng sẽ giúp được mọi người hiểu biết nhiều samp và chia sẽ vps free .

Comments (No)

Leave a Reply