ID skin samp | Tổng hợp các id trang phục dành cho samp

Skin hay nói cách khác là nhân vật trong samp, một thứ đã làm trò chơi nay trở nên ưa chuộng như hiện nay,

Khi tham gia vào game GTA San Andreas Multiplayer (hay gọi tắt là SAMP), bạn không thể thay đổi quần áo cho nhân vật mà bắt buộc phải sử dụng nhiều nhân vật khác nhau.

Số lượng nhân vật rất nhiều và đa dạng, nổi bật đến từng chi tiết. Tuy nhiên bạn muốn lựa chọn một trang phục phù hợp với công việc, sở thích cũng như cá tính của mổi cá nhân thì hãy xem bài viết tổng hợp dưới đây.

Bạn có thể mua skin trong các cửa hàng Binco, VIP club bằng cách sử dụng command /muaquanao .

Lưu ý : Những ID Skin (3, 4, 5, 6, 8, 42, 65, 86, 119, 149, 208, 273, 289) được thêm vào trong SA-MP 0.3d RC5 và sẽ không hoạt động trong các phiên bản trước đó!Những da này (3, 4, 5, 6, 8, 42, 65, 86, 119, 149, 208, 273, 289) được thêm vào trong SA-MP 0.3d RC5 và sẽ không hoạt động trong các phiên bản trước đó!

Tổng hợp các ID SKIN

Skin ID 0 1 2 7 9
Preview 0.png 1.png 2.png 7.png 9.png
Skin ID 10 11 12 13 14
Preview 10.png 11.png 12.png 13.png 14.png
Skin ID 15 16 17 18 19
Preview 15.png 16.png 17.png 18.png 19.png
Skin ID 20 21 22 23 24
Preview 20.png 21.png 22.png 23.png 24.png
Skin ID 25 26 27 28 29
Preview 25.png 26.png 27.png 28.png 29.png
Skin ID 30 31 32 33 34
Preview 30.png 31.png 32.png 33.png 34.png
Skin ID 35 36 37 38 39
Preview 35.png 36.png 37.png 38.png 39.png
Skin ID 40 41 43 44 45
Preview 40.png 41.png 43.png 44.png 45.png
Skin ID 46 47 48 49 50
Preview 46.png 47.png 48.png 49.png 50.png
Skin ID 51 52 53 54 55
Preview 51.png 52.png 53.png 54.png 55.png
Skin ID 56 57 58 59 60
Preview 56.png 57.png 58.png 59.png 60.png
Skin ID 61 62 63 64 66
Preview 61.png 62.png 63.png 64.png 66.png
Skin ID 67 68 69 70 71
Preview 67.png 68.png 69.png 70.png 71.png
Skin ID 72 73 75 76 77
Preview 72.png 73.png 75.png 76.png 77.png
Skin ID 78 79 80 81 82
Preview 78.png 79.png 80.png 81.png 82.png
Skin ID 83 84 85 87 88
Preview 83.png 84.png 85.png 87.png 88.png
Skin ID 89 91 92 93 95
Preview 89.png 91.png 92.png 93.png 95.png
Skin ID 96 97 98 99 100
Preview 96.png 97.png 98.png 99.png 100.png
Skin ID 101 102 103 104 105
Preview 101.png 102.png 103.png 104.png 105.png
Skin ID 106 107 108 109 110
Preview 106.png 107.png 108.png 109.png 110.png
Skin ID 111 112 113 114 115
Preview 111.png 112.png 113.png 114.png 115.png
Skin ID 116 117 118 120 121
Preview 116.png 117.png 118.png 120.png 121.png
Skin ID 122 123 124 125 126
Preview 122.png 123.png 124.png 125.png 126.png
Skin ID 127 128 129 131 133
Preview 127.png 128.png 129.png 131.png 133.png
Skin ID 134 135 136 137 138
Preview 134.png 135.png 136.png 137.png 138.png
Skin ID 139 140 141 142 143
Preview 139.png 140.png 141.png 142.png 143.png
Skin ID 145 146 147 148 150
Preview 145.png 146.png 147.png 148.png 150.png
Skin ID 151 152 153 154 155
Preview 151.png 152.png 153.png 154.png 155.png
Skin ID 156 157 158 159 160
Preview 156.png 157.png 158.png 159.png 160.png
Skin ID 161 162 163 164 165
Preview 161.png 162.png 163.png 164.png 165.png
Skin ID 166 167 168 169 170
Preview 166.png 167.png 168.png 169.png 170.png
Skin ID 171 172 173 174 175
Preview 171.png 172.png 173.png 174.png 175.png
Skin ID 176 177 178 179 180
Preview 176.png 177.png 178.png 179.png 180.png
Skin ID 181 182 183 184 185
Preview 181.png 182.png 183.png 184.png 185.png
Skin ID 186 187 188 189 190
Preview 186.png 187.png 188.png 189.png 190.png
Skin ID 191 192 193 194 195
Preview 191.png 192.png 193.png 194.png 195.png
Skin ID 196 197 198 199 200
Preview 196.png 197.png 198.png 199.png 200.png
Skin ID 201 202 203 204 205
Preview 201.png 202.png 203.png 204.png 205.png
Skin ID 206 207 209 210 211
Preview 206.png 207.png 209.png 210.png 211.png
Skin ID 212 213 214 215 216
Preview 212.png 213.png 214.png 215.png 216.png
Skin ID 217 218 219 220 221
Preview 217.png 218.png 219.png 220.png 221.png
Skin ID 222 223 224 225 226
Preview 222.png 223.png 224.png 225.png 226.png
Skin ID 227 228 229 230 231
Preview 227.png 228.png 229.png 230.png 231.png
Skin ID 232 233 234 235 236
Preview 232.png 233.png 234.png 235.png 236.png
Skin ID 237 238 239 240 241
Preview 237.png 238.png 239.png 240.png 241.png
Skin ID 242 243 244 245 246
Preview 242.png 243.png 244.png 245.png 246.png
Skin ID 247 248 249 250 251
Preview 247.png 248.png 249.png 250.png 251.png
Skin ID 252 253 254 255 256
Preview 252.png 253.png 254.png 255.png 256.png
Skin ID 257 258 259 260 261
Preview 257.png 258.png 259.png 260.png 261.png
Skin ID 262 263 264 265 266
Preview 262.png 263.png 264.png 265.png 266.png
Skin ID 267 269 270 271 272
Preview 267.png 269.png 270.png 271.png 272.png
Skin ID 274 275 276 277 278
Preview 274.png 275.png 276.png 277.png 278.png
Skin ID 279 280 281 282 283
Preview 279.png 280.png 281.png 282.png 283.png
Skin ID 284 285 286 287 288
Preview 284.png 285.png 286.png 287.png 288.png
Skin ID 290 291 292 293 294
Preview 290.png 291.png 292.png 293.png 294.png
Skin ID 295 296 297 298 299
Preview 295.png 296.png 297.png 298.png 299.png

Hướng dẩn tất cả những thủ thuật mà tôi biết được . Hy vọng sẽ giúp được mọi người hiểu biết nhiều samp và chia sẽ vps free .

Comments (No)

Leave a Reply